Gudbjerg Vandværk forsyner:  
Gudbjerg, Ellerup, Brenderup, Galdbjerg, Brændeskov og Ørbækvej mod Tved.


 

Vandværket bestræber sig på at have en stabil forsyning til alle forbrugere. Der vil dog kunne opstå situationer, hvor der er behov for at skulle lukke af kortvarigt for dele at forsyningsnettet for at udføre reparation af nettet.

Når vandværket har været lukket ned og der sættes tryk på igen, kan det bla. andet give følgende gener ved forbugerne:

- snavset vand: tag sien af jeres vandhane og skyl forsigtig i starten, indtil der ikke kommer luft ud mere og fortsæt indtil vandet er klart. (monter sien igen).

- luftbobler i vandet: lad en hane løbe, indtil der kommer vanligt klart vand. HUSK AT LUKKE IGEN, HVIS DET ER EN UDENDØRSHANE:) 

Tak for forståelsen

 

 

 

Formandsberetning  ved Generalforsamling Gudbjerg Vandværk 2018.

Bestyrelsesåret 2017 startede med en konstituering, med følgende resultat:

Formand: Torben Bjørn Andersen

Næstformand: Bo Brinkmann.

Kasserer: Tony Strandholt

Sekretær: Lars Mayland Mathiasen

Der er i 2017 blevet udpumpet ca.100.000 kubikmeter vand.

Der er i 2017 blevet udført diverse vedligeholdelsesarbejder på vandværkets anlæg. Bla. er affugter i vandværksbygning udskiftet med en ny affugter og der er udskiftet et vindue ind til rummet for filterskyllevand. Vandværksbygningen har fået nye tagrender.

Ledningsnettet er blevet forøget med en mindre rørstrækning ved Rødeledsvej samt på den sidste del af Bøllemosevej. Begge steder er der etableret skyllebrønde for enden af disse hovedledninger.

Mellem Gudbjerg Vandværk og Oure Vandværk er der etableret et rørstræk for forsyningsmulighed mellem disse vandværker ved behov herfor.

Der er i 2017 blevet tilkoblet 3 nye forbrugere og nedlagt en forbruger. Her efter nytår er der også blevet nedlagt forbrugssteder i 3 stk. spildevandspumpestationer, idet Svendborg Vand og affald har vurderet at de ikke vil løbe den risiko der er ved at have drikkevandsinstallation i nærheden af spildevandsinstallationer. Det er før set at der er sket meget omfattende forurening ved menneskelige fejl ved sammenblanding af disse to typer vandinstallationer. Dette hensyn er vi  glade for i Gudbjerg Vandværk.

Årets store udfordring har været udskiftningen af vandmålere. Der er snart skiftet til elektroniske vandmålere ved alle forbrugere. Udskiftningen har gået en del langsommere end forventet. Bla. har det været særdeles svært for smeden at få kontakt til en del af forbrugerne for en aftale om målerudskiftning.

Der har også været en del pudsige oplevelser i forbindelse med disse målerudskiftninger. Måler der blev konstateret at den sad i modsat flowretning, defekte stophaner osv. Når alt dette er sagt, må vi også konstatere at det er sundt at komme lidt rundt og få set på tingene og herved få mulighed for en opdatering.

De elektroniske målere har allerede givet syn for vandspild samt nogle af de fordele der ved målerens funktioner.

 

Der har i den senere tid igen været meget fokus på vandkvaliteten ved de danske vandværker. Især har der været meget omtale af de konstaterede fund af desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Gudbjerg vandværk fik taget en frivillig prøve for at teste for disse stoffer og fik konstateret at det ikke var et problem i vandet fra Gudbjerg Vandværk.

Der er som vanligt blevet indsendt ansøgning til Svendborg kommune om kommunalbestyrelsens godkendelse af vandværkets takstblad. Vi fik denne godkendelse samt anerkendende ord med på vejen for gode politikker for prissætning og fremsynethed.

Fremtidige opgaver for vandværkets bestyrelse bliver bla.:

Tilretning af Beredskabsplan

Kvalitetssikring

Persondataforordningslovens regler

Sikre vandværkets værdier: Godt vand til fornuftig pris og med færrest mulig nedbrud på vandværksnettet.  

Ovenstående vil blive optimeret med opdatering af placering af trykforøgerstation i Ellerup i 2018, Skal sikres mod indtrængning af overfladevand i pumpebrønd, hvorfor installationen skal flytte over jordniveau, ændring af boringer ved teglværkshytten til at være sikret bedre mod oversvømmelse. Det er planlagt at hæve 1 stk. boringsinstallation til over jordniveau i 2019 og endnu en i 2020.   

 

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde hvor alle bidrager med deres indsats og formår at bevare hyggen.

 

Torben Bjørn Andersen

Fmd. For Gudbjerg Vandværk

 

 


Gudbjerg vandværk har udskiftet alle de gamle vingehjulsmålere med nye elektroniske vandmålere. Bla. vil det fremover være muligt for vandværket at aflæse målertal elektronisk og dermed undgå at ulejlige den enkelte forbruger med selv at skulle aflæse og indberette målertal ved årsafslutning. Målerne har også flere andre fordele og funktioner. Har du interesse i at høre mere herom, kan du evt. møde op til generalforsamlingen og høre mere om dette eller andre ting du ønsker at høre om vedr. vandværkets drift eller komme med gode ideer til forbedringer.

 

Der indvindes årligt ca. 100.000 m3 fra 3 boringer, der er placeret langs Stokkebækken, 2 boringer "ved teglværket" og 1 boring syd for Humlebjerggård.

Boringerne er ca. 50 meter dybe og er rimeligt velbeskyttede, der er foretaget de nødvendige undersøgelser for pesticider m.m.

Grundvandet fra teglværksboringerne pumpes til vandværket og renses i et trykfilteranlæg med direkte iltning og 2 gange filtrering.

Vandet fra den nye boring syd for Humlebjerggård pumpes til vandværket og iltes i separat iltningsbeholder, og derefter 2 gange filtrering.

 Formand: 
Torben Bjørn Andersen
Mobil: 40731397

Mail til formanden:

formand@gudbjergvand.dk

Kasserer:
Tony Strandholt
Mobil: 23718210
Træffes bedst på telefon

Mail til kassereren:

kasserer@gudbjergvand.dk 

Vandværkspasser: 

Jon Christensen
Tlf. 21531181

Gudbjerg Vandværk
Forside